Želiš postati član LD Polzela?

Kdor želi postati član LD, mora vložiti lastnoročno podpisano prošnjo. V prošnji mora navesti
priimek in ime, naslov stalnega bivališča, datum in kraj rojstva, državljanstvo, ali je na
območju lovišča, s katerim upravlja LD, lastnik gozdnih ali kmetijskih površin oziroma ima
na območju lovišča prijavljeno kot osnovno kmetijsko ali gozdarsko dejavnost in ali je,
oziroma je bil, član druge LD, ali ima oziroma nima opravljenega lovskega izpita, da zoper
njega ne teče kazenska preiskava, ali je bil ali ni bil kaznovan za prekrške po zakonu o divjadi
in lovstvu, zakonu o orožju. V prošnji mora obrazložiti v čem je njegov interes povezan z
divjadjo in lovstvom. Član, ki želi prestopiti iz druge lovske družine mora priložiti prošnji za
sprejem izpisnico, iz katere je razvidno, da je do prejšnje lovske družine poravnal vse
obveznosti.

(3) Na podlagi ugotovljenih dejstev in pogojev iz teh pravil odloča o sprejemu ali odklonitvi
Občni zbor na predlog upravnega odbora in prosilcu o tem izda pisni sklep.

(4) Prošnjo za sprejem, ki jo kandidat vloži najkasneje do 25. decembra tekočega leta, je
dolžna LD obravnavati najkasneje do 31. marca naslednjega leta.

(5) Pred odločanjem o prošnji lahko LD od prosilca zahteva, da predloži pisna dokazila o
svojih izjavah, ki se nanašajo na drugi odstavek tega člena.

(6) Novo sprejeti član mora v 15 dneh po prejemu sklepa o sprejemu v članstvo LD plačati
letno članarino in morebitne druge denarne obveznosti.